Zespół projektu

  • Prof. dr hab. inż. Janusz Górski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Katedry Inżynierii Oprogramowania PG, gdzie przewodzi również zespołowi badawczemu Information Assurance Group zajmującemu się tematyką bezpieczeństwa, ryzyka oraz kwestii zaufania dla systemów informatycznych. Zespół prowadzi badania w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla zespołowej analizy ryzyka oraz zarządzania bezpieczeństwem, do rozwiązań tych należy m.in. metodyka Trust-IT. Prof. Górski kierował wieloma przedsięwzięciami informatycznymi mającymi na celu wytworzenie systemów z dziedzin kontroli procesów przemysłowych, telekomunikacji oraz zarządzania informacją. Pełnił funkcje koordynatora (ze strony partnera projektu) w projektach badawczych sponsorowanych przez Unię Europejską (Environment SHIP, Copernicus ISAT, Copernicus INTACCOMP, 5th FP DRIVE, 6th FP PIPS oraz 6th FP ANGEL). Obecnie współpracuje z licznymi instytucjami przemysłowymi zapewniając konsultacje w zakresie inżynierii oprogramowania, bezpieczeństwa systemów (safety i security) oraz zarządzania przedsięwzięciami informaty¬cznymi. Poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów dziedzinowych, przyczynił się do opracowania wielu zaleceń i roboczych standardów (zaakceptowanych następnie przez instytucje standaryzujące) z zakresu krytycznych zastosowań systemów komputerowych. Jego obecne zainteresowania dotyczą zarządzania ryzykiem, zarządzania zaufaniem, bezpieczeństwa systemów oraz inżynierii oprogramowania.
  • Dr inż. Andrzej Wardziński pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej oraz jako kierownik Zespołu ds. Metodyk i Kontroli Jakości w ASSECO Poland SA. W roku 1997 obronił rozprawę w zakresie analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych i uzyskał tytuł doktora informatyki. Pracował jako konsultant w Instytucie Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych (Poznań). W latach 1998-2007 pełnił funkcję kierownika zespołu jakości w Prokom Software SA. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, zarządzania jakością i niezawodnością oprogramowania. Opublikował około 20 artykułów w czasopismach oraz na konferencjach. Brał udział w projektach badawczych w ramach CEC Environment (1993-1996) oraz 6PR UE (2007-2009). Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 9 ds. niezawodności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz IEC Technical Comittee 56 Dependability, Working Group 4: System aspects of dependability (IEC TC56 WG4).
  • Dr inż. Jakub Miler jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej oraz członkiem zespołu badawczego Information Assurance Group rozwijającego metodykę Trust-IT oraz głównym autorem narzędzia RiskGuide. W roku 2005 obronił doktorat z dziedziny zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. Uczestniczył w kilku projektach badawczych i rozwojowych, w tym w dużych przedsięwzięciach finansowanych przez Unię Europejską w 5. i 6. Programie Ramowym. Posiada doświadczenie w zakresie analizy ryzyka, budowy dowodów zaufania i zgodności oraz wytwarzania oprogramowania. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kwestie zaufania do systemów informatycznych oraz ich użyteczności.
  • Dr inż. Aleksander Jarzębowicz jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej, należy również do zespołu badawczego Information Assurance Group. Stopień naukowy doktora otrzymał w roku 2007 po przedstawieniu rozprawy z dziedziny weryfikacji i walidacji oprogramowania. Brał udział w kilku projektach badawczo-rozwojowych m.in. w projektach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach nad rozwojem metodyki Trust-IT oraz budową narzędzia TCT. Posiada doświadczenie z zakresu inspekcji oprogramowania oraz modelowania, projektowania, implementacji i testowania systemów informatycznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą weryfikacji, walidacji i testowania oprogramowania, obiektowych metod analizy i projektowania systemów oraz wiarygodności systemów informatycznych.
  • Programiści – w ramach projektu NOR-STA przewidywane są intensywne prace programistyczne związane z doskonaleniem narzędzi wspomagających (TCT – Trust Case Toolbox), opracowaniem portalu projektu oraz integracją pakietu wdrożeniowego. Katedra Inżynierii Oprogramowania posiada najwyższe kompetencje w tym zakresie (z racji swojej specjalizacji). Posiada również stały dostęp do siły roboczej zarówno w postaci pracowników Katedry jak i absolwentów (w każdym roku na specjalności prowadzonej przez Katedrę kształconych jest 60 studentów).