Proces prowadzenia projektu

Metodyka prac badawczo-rozwojowych

Kluczowym elementem projektu są badania ukierunkowane na rozwój i przygotowanie do wdrożenia podejścia NOR-STA. Badania te będą realizowane w trzech cyklach ściśle powiązanych z zaplanowanymi studiami przypadków. Uzyskane wyniki są wykorzystywane przy planowanie kolejnego cyklu. W ten sposób w projekt wbudowany został mechanizm uczenia się, a każdy kolejny cykl skutkuje doskonaleniem podejścia oraz tworzy warunki do wyznaczenia celów kolejnego cyklu.

W projekcie przyjęto model przyrostowy, w ramach którego cele badawcze są osiągane w kolejnych iteracjach, z eksperymentalną weryfikacją w ramach każdego cyklu. Istotnym elementem prowadzonych badań jest włączenie do kolejnych iteracji reprezentantów kluczowych udziałowców problemu wdrażania standardów (właściciele standardów, ich użytkownicy oraz audytorzy). Umożliwia to właściwą identyfikację celów badawczych oraz tworzy warunki do rzetelnej walidacji podejścia NOR-STA.

Projekt realizowany jest w kolejnych iteracjach. Podejście to umożliwia redukcję ryzyka oraz wykorzystanie uzyskiwanych wyników pośrednich do określenia dalszego kierunku działań w projekcie.

Każdy cykl można opisać modelem pokazanym poniżej: Planuj cele cyklu, Wykonaj cykl, Oceń rezultaty, Doskonal usługi.

Organizacja zadań w projekcie

Osią projektu jest zadanie związane z realizacją studiów przypadku. Uzyskiwane wyniki są wykorzystywane do dalszego rozwoju podejścia NOR-STA, doskonalenia modeli biznesowych związanych z komercjalizacją usług NOR-STA oraz do przygotowania bazy wiedzy reprezentującej podejście NOR-STA jego użytkownikom. Przepływ informacji pomiędzy studiami przypadków a innymi zadaniami badawczymi projektu zilustrowano na poniższym rysunku.