Istota podejścia NOR-STA

Usługi NOR-STA wykorzystują nowoczesne technologie internetowe i redefiniują procesy dochodzenia do zgodności i oceny zgodności ze standardami i innymi dokumentami normalizującymi. Jest to jedyne takie rozwiązanie dostępne na rynku

NOR-STA przenosi przechowywanie, budowę, przeglądanie i ocenę argumentów zgodności oraz związanych z nimi dowodów w sferę cyberprzestrzeni. Dokumenty tradycyjnie istniejące w wersjach papierowych uzyskują reprezentację cyfrową i są w sposób jawny wiązane z argumentacją na rzecz zgodności. NOR-STA wspiera wszelkie formy cyfrowych dokumentów: obrazy, tekst, skany, dźwięk, film i inne. Utrzymywanie całości argumentacji i dowodów na rzecz zgodności w cyberprzestrzeni znakomicie ułatwia zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w procesach biznesowych.

NOR-STA współpracuje z instytucjami pokrywającymi wszystkie istotne punkty widzenia problemu standaryzacji: właścicieli standardów (obecnie reprezentowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Międzynarodowy Instytut Outsourcingu), użytkowników standardów (szereg szpitali wdrażających standardy zarządzania jakością oraz instytucje wdrażające standardy zarządzania bezpieczeństwem outsourcingu), audytorów (obecnie reprezentowany przez Det Norske Veritas Polska). Projekt buduje środowisko użytkowników rozwijając Komitet Konsultacyjny Projektu (KKP), który stanowi platformę komunikacji z użytkownikami, służy do rozpowszechniania wyników projektu oraz do pozyskiwania partnerów do współpracy.

NOR-STA wspiera osiąganie strategicznych priorytetów UE na poziomach regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Usługi NOR-STA promują jakość i standaryzację, co z kolei wspiera konkurencyjność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej, usługi NOR-STA zostały wdrożone w kilku pilotowych studiach przypadku we współpracy z rzeczywistymi użytkownikami. Argumenty zgodności są budowane przez kilka szpitali wdrażających standard zarządzania jakością w służbie zdrowia promowany przez Ministerstwo Zdrowia, a kilka firm wykorzystuje usługi NOR-STA przy dochodzeniu do zgodności ze standardem bezpiecznego zarządzania outsourcingiem (promowanym przez Międzynarodowy Instytut Outsourcingu). Szereg szablonów argumentów zgodności został opracowany dla standardów przemysłowych (np. ISO 27001, ISO 15408 Common Criteria) we współpracy z międzynarodowymi partnerami w dwóch projektach badawczych 6. Programu Ramowego UE. Kolejne studia przypadków są w trakcie negocjowania z administracją publiczną (Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego) oraz z jednych z liderów na międzynarodowym rynku samochodów.

Innowacyjne idee, metody i narzędzia składające się na podejście NOR-STA zostały stworzone w ramach prac realizowanych w trzech projektach badawczych: projekcie STREP Project DRIVE 5. Programu Ramowego UE oraz projektach Integrated Project PIPS i STREP Project ANGEL 6. Programu Ramowego UE. Usługi NOR-STA są uniwersalne i mogą być zastosowane do dowolnego standardu lub dokumentu normalizacyjnego. Dlatego NOR-STA może rozszerzyć swój zasięg na wszystkie sektory, gdzie standaryzacja ma wysoki priorytet. Ponieważ usługi te są dostępne za pośrednictwem typowych przeglądarek internetowych, może z nich korzystać każdy zainteresowany. Natomiast udostępnianie ich zgodnie z modelem SaaS (Software as a Service) cloud computing powoduje, że mogą być wykorzystywane bez konieczności żadnych wstępnych inwestycji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz z jawnie zdefiniowaną dla NOR-STA polityką bezpieczeństwa powodują, że usługi NOR-STA są udostępniane użytkownikom wraz z porozumieniami na temat ich jakości (SLA – Service Level Agreement) tworząc gwarancje, że oczekiwania użytkowników w zakresie bezpieczeństwa informacji będą respektowane.

Usługi NOR-STA oferują innowacyjne mechanizmy oceny siły argumentów zgodności oraz mechanizmy komunikowania tych ocen (z wykorzystaniem kolorów) co znakomicie wspomaga audyt oraz komunikowanie wyników audytu wyższemu kierownictwu oraz czynnikom decyzyjnym.

NOR-STA przesuwa procesy demonstrowania i oceny zgodności do ceberprzestrzeni. Cefrowa reprezentacja argumentów i związanych z nimi dowodów oszczędza papier, wydruki oraz przestrzeń niezbędną do ich składowania. Zdalny dostęp do argumentów i dowodów obniża koszty związane z procesami dochodzenia do zgodności i oceny zgodności, w szczególności koszty związane z podróżami. W ten sposób NOR-STA wnosi wkład w ochronę środowiska naturalnego.