O NOR-STA

Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-22-142/09-04

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych
przez jednostki naukowe
Poddziałanie

1.3.1 Projekty rozwojowe

Grupa tematyczna INFO

Beneficjent grantu i Wykonawca projektu:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Projekt realizowany przez:

Grupę badawczą
Information Assurance Group

Katedry Inżynierii Oprogramowania

Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki

 

Nasz cel

Dostarczenie efektywnego i wydajnego wsparcia dla procesów osiągania, oceny i utrzymania zgodności z normami i standardami.

Cel projektu jest osiągany poprzez:

  • Eksperymentalne wdrażanie usług wspomagających stosowanie standardów
  • Walidację tych usług we współpracy z partnerami biznesowymi
  • Budowę modelu biznesowego dla wprowadzenia tych usług na rynek

Jak działamy?


Zapraszamy do współpracy!

 

Prace badawczo rozwojowe w projekcie NOR-STA są realizowane w ramach trzech cyklów badań eksperymentalnych zrealizowanych w formie studiów przypadków. W studiach przypadku uczestniczą partnerzy z Komitetu Konsultacyjnego Projektu. Celem studiów przypadku jest zbadanie przydatności, efektywności i skuteczności podejścia NOR-STA z perspektywy kluczowych punktów widzenia (właściciele standardów, ich użytkownicy oraz audytorzy). Wyniki każdego cyklu są wykorzystywane do doskonalenia usług NOR-STA i związanej z nimi metodologii.

Zespół projektu

Zespół projektu NOR-STA wywodzi się z doświadczonej grupy badawczej Information Assurance Group (IAG) działającej w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Politechniki Gdańskiej. Rozwiązanie proponowane w projekcie NOR-STA jest jednym z rezultatów prowadzonych w zespole badań nad metodami budowy, komunikowania i analizy argumentów odwołujących się do jawnie reprezentowanego materiału dowodowego. W wyniku tych badań stworzono innowacyjną w skali światowej metodykę Trust-IT, która obejmuje podstawy teoretyczne dotyczące reprezentowania i oceny argumentów oraz procesów związanych z ich budową i komunikowaniem. Podejście NOR-STA stanowi specjalizację Trust-IT do zastosowań w procesach osiągania i oceny zgodności ze standardami i normami.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna projektu przedstawiona została poniżej. Kierownik projektu koordynuje wszystkie działania prowadząc projekt w kierunku wyznaczonym przez cele projektu. Wsparcie organizacyjno-administracyjne zapewnia biuro projektu. Zadania merytoryczne są realizowane przez wykonawców i współpracowników zewnętrznych pozyskiwanych do realizacji studiów przypadków. Współpracownicy zewnętrzni poza uczestnictwem w pracach merytorycznych pełnią również funkcję doradczą wspomagając kierownika projektu w procesie podejmowania decyzji co do dalszego kierunku działań badawczo-rozwojowych. Funkcja ta jest implementowana poprzez Komitet Konsultacyjny Projektu (KKP). Członkami tego Komitetu są reprezentanci istotnych punktów widzenia problemu standaryzacji (właściciele standardów, użytkownicy oraz audytorzy) zainteresowania wynikami projektu NOR-STA i ich przyszłym wykorzystaniem.